Palagvēderu Satversme

Oligpalagvēderi ir lēmuši, ka visiem palagvēderiem ģeldīga tikai šamējā satversme:

I nodaļa. Vispārējie noteikumi

1. Palagvēderu mitināšanās vieta, visā visumā reizēm ir demokrātiska un neatkarīga vieta, a reizēm kā vajag.
2. Lielā teikšana ir visiem palagvēderiem, ja viņi pie tādas tiek.
3. Palagvēderu mitināšanās vieta, visādos līgumos (arī slepenos) noteiktā veidā, sastāv no Kurvietas, Vidvietas, Zemvietas un Latgavietas. To, ja kāds tiek pie šprices, var brīvi izandelēt pa labi un pa kreisi (uz augšu un leju aizliegts).
4. Visi palagvēderi runā tikai savā mēlē. Turklāt Latgavietatas palagvēderi kaķi nedrīkst saukt par kaki. Palags tiem ir sarkans ar vienu baltu svītru, bet ja dikti patīk var ievilkt arī divas.

II nodaļa. Samāga

5. Samāga sastāv no 100 palagvēderātiem, ja visi nāk uz darbu.
6. Samāgu ievēlē, vietu skaitu sadalot proporcionāli priekšvēlēšanu kampaņā ieguldītajai naudai
7. Sadalot palagvēderu mitināšanās vietu atsevišķos apgabalos, Samāgas palagvēderātu skaitu, kurš ievēlams katrā vēlēšanu apgabalā, nosaka tā lai vilks būtu paēdis un kaza dzīva.
8. Tiesības vēlēt ir pilntiesīgiem Palagvēderu mitināšanās vietas pilsoņiem, kuri savlaicīgi nopirkuši palagvēderu pases, un kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu, vai ja tā rakstīts nopirktajā pasē.
9. Samāgā var ievēlēt katru pilntiesīgu Palagvēderu mitināšanās vietas pilsoni, kurš savlaicīgi nopircis palagvēderu pasi, un kurš vēlēšanu pirmā dienā ir vecāks par divdesmit vienu gadu, vai ja tā rakstīts nopirktajā pasē.
10. Samāgu ievēlē uz četriem gadiem. Bet, ja ievēlētie palagvēderāti grib strādāt ilgāk viņi savas pilnvaras var pagarināt
11. Samāgas vēlēšanas izdarāmas oktobra mēneša pirmajā sestdienā.
12. Jaunievēlētā Samāga sanāk uz pirmo sēdi novembra mēneša pirmajā otrdienā, kad arī izbeidzas iepriekšējās Samāgas pilnvaras.
13. Ja Samāgas vēlēšanas Samāgas atlaišanas gadījumos notiek citā gada laikā, tad šāda Samāga sanāk ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc tās ievēlēšanas un tās pilnvaras izbeidzas pēc trīs gadiem nākošā novembra mēneša pirmā otrdienā ar jaunievēlētās Samāgas sanākšanu.
14. Vēlētāji nevar atsaukt ( jo viņi tos neiesauc), atsevišķus Samāgas locekļus.
15. Samāga savas sēdes notur Rīgā, svarīgu jautājumu izlemšanai Rīgas zoodārzā .
16. Samāga ievēlē savu prezidpunciju, kurš sastāv no priekšsēdētāja, viņa diviem biedriem un sekretāriem. Samāgas prezidijs darbojas nepārtraukti pa visu Samāgas pilnvaru laiku.
17. Jaunievēlētās Samāgas pirmo sēdi atklāj iepriekšējās Samāgas priekšsēdētājs vai prezidpuncija uzdevumā cits prezidpuncija loceklis.
18. Samāga pati pārbauda savu locekļu pilnvaras.
Samāgas locekļa pilnvaras iegūst Samāgā ievēlēta persona, ja tā Samāgas sēdē dod šādu svinīgu solījumu
: “Es, uzņemoties Samāgas palagvēderāta amata pienākumus, visu palagvēderu priekšā zvēru (svinīgi solu) būt uzticīgs savam vēderam, stiprināt tā apkārtmēru aizstāvēt Palagvēderu mitināšanās vietu kā manas labklājības palielināšanas objektu un nepieļaut pārējo palagvēderu piedalīšanos kopējo labumu sadalē, savus pienākumus pildīt godprātīgi palielinot personīgos ienākumus un pēc labākās apziņas tos tērējot. Es apņemos ievērot savas intereses un izdot tikai tām atbilstošus likumus.”
19. Samāgas prezidpuncijs sasauc Samāgas sesijas un nosaka kārtējas vai ārkārtējas sēdes.
20. Samāgas prezidpuncijam ir jāsasauc Samāgas sēde, ja to prasa Palagvēderijas Prezidpuncis, minikuņģistru prezidpuncis vai ne mazāk kā viena trešā daļa Samāgas locekļu.
21. Iekšējās darbības un kārtības noteikšanai Samāga izstrādā sev pieņemamu kārtības rulli. Samāgas darba valoda ir palagvēderu mēle. Oligpalagvēderi runā kā grib.
22. Samāgas sēdes ir atklātas. Desmit Samāgas locekļiem, Palagvēderijas Prezidpuncim, minikuņģistru prezidpuncim vai minikuņģistram pieprasot, ja skatāmie jautājumi ir mazsvarīgi.
23. Samāgas sēdes var notikt, ja tanīs piedalās vismaz viens Oligpalagvēders Samāgas locekļi tajā var nepiedalīties.
24. Samāga, izņemot Satversmē sevišķi paredzētos gadījumus, taisa savus lēmumus pirms sēdes ņemot vērā Oligpalagvēderu ieteikumus balsojums sēdē ir tikai formāls un lēmuma pieņemšanu neiespaido.
25. Samāga izvēlē komisijas, noteicot to locekļu skaitu un uzdevumus. Komisijām ir tiesība pieprasīt savai darbībai vajadzīgās algas, komandējumu, sanatoriju ,spā kūrortu apmeklējumu samaksu sesiju laikā un starp sesijām.
26. Samāgai jāieceļ noteiktiem gadījumiem parlamentāriskas izmeklēšanas komisijas, ja to pieprasa kāds Oligpalagvēders.
27. Samāgai ir tiesība iesniegt minikuņģistru prezidpuncim vai atsevišķam minikuņģistram pieprasījumus un jautājumus, tikai tad ja minikuņģistru prezidpuncis tos pats ir uzrakstījis. Samāgai vai tās komisijām pēc minikuņģistru prezidpunča vai minikuņģistra pieprasījuma jāceļ tiem priekšā attiecīgi ēdieni un dzērieni.
28. Samāgas locekli ne par balsošanu, ne par amatu izpildot izteiktām domām nevar saukt pie atbildības ne tiesas, ne administratīvā, ne disciplinārā ceļā. To darīt var tikai Oligpalagvēderi vai to pārstāvis minikuņģistru prezidpuncis
29. Samāgas locekli nevar apcietināt, izdarīt pie viņa kratīšanas, ne citādi aprobežot viņa personas brīvību, ja tam nepiekrīt minikuņģistru prezidpuncis. Samāgas locekli nevar apcietināt, ja to notver pie paša nozieguma pastrādāšanas. Par katru Samāgas locekļa apcietināšanu divdesmit četru stundu laikā jāpaziņo Samāgas prezidpuncijam, kurš to ceļ priekšā nākošā Samāgas sēdē izlemšanai par Samāgas locekļa paturēšanu apcietinājumā vai par lūguma izteikšanu minikuņģistru prezidpuncim to atbrīvot.
30. Pret Samāgas locekli nevar uzsākt kriminālvajāšanu vai uzlikt viņam administratīvu sodu bez minikuņģistru prezidpunča piekrišanas.
31. Samāgas loceklim ir tiesība atteikties no liecības došanas gadījumos kas skar : minikuņģistru prezidpunci vai kādu no Oligpalagvēderiem.
32. Samāgas loceklis var tikai pats, vai uz citas personas vārdu saņemt no valsts pasūtījumus un koncesijas. Šī panta nosacījumi attiecas uz minikuņģistriem, ja arī viņi nav Samāgas locekļi.
33. Samāgas locekļi saņem atalgojumu no valsts līdzekļiem sev vēlamā apjomā un pēc vajadzībām.
34. Par Samāgas un komisiju sēžu atreferējumiem, ja tie nesaskan ar patiesību, nevienu nevar saukt pie atbildības.

III nodaļa. Palagvēderijas prezidpuncis

35. Palagvēderijas Prezidpunci ievēlē Samāga uz četriem gadiem. Ņemot vērā Oligpalagvēderu ieteikumu.
36. Palagvēderijas Prezidpunci ievēlē aizklāti balsojot ar ne mazāk kā 51 Samāgas locekļu balsu vairākumu. Balsošanas procedūra izdarāma tā lai jebkurā gadījumā tiktu ievēlēts Oligpalagvēderu kandidāts.
37. Par Palagvēderijas Prezidpunci var ievēlēt pilntiesīgu Palagvēderijas pilsoni, kurš sasniedzis četrdesmit gadu vecumu un gatavs bez ierunām izpildīt Oligpalagvēderu norādījumus. Par Palagvēderijas Prezidpunci nevar ievēlēt pilsoni ar dubultpilsonību.
38. Palagvēderijas Prezidpunča amats nav savienojams ar citu amatu. Par iepriekšējos amatos izdarītajiem pārkāpumiem vai pretlikumīgi gūtiem ienākumiem prezidpuncis vairs atbildību nenes.
39. Viena un tā pati persona nevar būt par Palagvēderijas Prezidpunci ilgāk kā astoņus gadus no vietas, ja neizpelnās Oligpalagvēderiem pilnīgi pakļāvīgas personas statusu.
40. Palagvēderijas Prezidpuncis, uzņemoties amata pienākumus, Samāgas sēdē dod šādu svinīgu solījumu: “Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Oligpalagvēderu labumam. Es darīšu visu, ja paliks laika no pamatpienākumiem Oligpalagvēderu priekšā, lai sekmētu Palagvēderijas valsts un tās iedzīvotāju labklājību. Es turēšu svētus un ievērošu Palagvēderijas Satversmi un valsts likumus. Pret visiem es izturēšos taisni, pret dažiem vēl taisnāk, un savus pienākumus izpildīšu pēc labākās apziņas.”
41. Palagvēderijas Prezidpuncis reprezentē valsti starptautiski, ieceļ Oligpalagvēderu izraudzītos Palagvēderijas, kā arī pieņem citu valstu diplomātiskos priekšstāvjus. Viņš izpilda Oligpalagvēderu lēmumus par starptautisku līgumu ratificēšanu.
42. Palagvēderijas Prezidpunci ir valsts bruņotā spēka augstākais vadonis. Kara laikam viņš ieceļ virspavēkuņģi.
43. Valsts Prezidents uz Oligpalagvēderu lēmuma pamata pasludina karu.
44. Palagvēderijas Prezidpuncim ir tiesība spert nepieciešamos militārās aizsardzības soļus, ja kāda cita valsts Palagvēderijai pieteikusi karu vai ienaidnieks uzbrūk Oligpalagvēderu interesēm. Līdz ar to Palagvēderijas Prezidpuncis nekavējoties vispirms sasauc Oligpalagvēderus un vēlāk Samāgu, kura atbilstoši Oligpalagvēderu lēmumam lemj par kara pasludināšanu un uzsākšanu.
45. Palagvēderijas Prezidpuncim ir tiesība apžēlot noziedzniekus, par kuriem tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā un pienākums apžēlot Oligpalagvēderu radus un draugus. Šo tiesību izmantošanas apjomu un kārtību nosaka īpašs likums. Amnestiju dod Samāga. Amnestija automātiski pienākas Oligpalagvēderu noteiktai personu grupai.
46. Palagvēderijas Prezidpunci ir tiesība sasaukt un vadīt ārkārtējas minikuņģistru kabineta sēdes, noteicot tām dienas kārtību.
47. Palagvēderijas Prezidpuncim, ja kāds no Oligpalagvēderiem sagatavojis attiecīgu projektu, ir likuma ierosināšanas tiesība.
48. Palagvēderijas Prezidpuncim, ja to ierosina kāds no Oligpalagvēderiem, ir tiesība ierosināt Samāgas atlaišanu..
49. Ja Samāga ir atlaista, tad Samāgas locekļu pilnvaras pilnībā pāriet Oligpalagvēderiem.
50. Ja Palagvēderijas Prezidpuncis atlaidis Samāgu bez visu Oligpalagvēderu piekrišanas, Palagvēderijas Prezidpuncis tiek atlaists un Oligpalagvēderi izraugās jaunu prezidpunci
51. Uz ne mazāk kā puses visu Oligpalagvēderu priekšlikumu, Saeima slēgtā sēdē ar ne mazāk kā divu trešdaļu visu Samāgas locekļu balsu vairākumu, var nolemt atlaist Palagvēderijas Prezidpunci. Pēc šāda lēmuma Samāga nekavējoši ievēlē jaunu Oligpalagvēderu izraudzītu Palagvēderijas Prezidpunci.
52. Ja Palagvēderijas Prezidpuncis atsakās no amata, nomirst vai tiek atsaukts, pirms viņa amata laiks izbeidzies, Palagvēderijas Prezidpunci vietu izpilda Samāgas priekšsēdētājs, kamēr Samāga izvēl jaunu Valsts Prezidentu. Tāpat Samāgas priekšsēdētājs izpilda Palagvēderijas Prezidpunča vietu, ja pēdējais atrodas ārpus valsts robežas vai ar Oligpalagvēderu lēmumu tiek aizkavēts izpildīt savu amatu.
53. Palagvēderijas Prezidpuncis par savu darbību nekādu atbildību nenes. Visiem Palagvēderijas Prezidpunča rīkojumiem jābūt saskaņotiem ar Oligpalagvēderiem, kuri arī nekādu atbildību nenes.
54. Palagvēderijas Prezidpunci var saukt pie kriminālās atbildības, ja viņš ir apnicis Oligpalagvēderiem.

IV nodaļa. Minikuņģistru kabinets

55. Minikuņģistru kabinets sastāv no minikuņģistru prezidenta un viņa aicinātiem minikuņģistriem.
56. Minikuņģistru kabinetu sastāda persona, kuru uz to aicina Oligpalagvēderi .
57. Minikuņģistriju skaitu un to darbības apjomu, kā arī valsts iestāžu savstarpīgās attiecības nosaka Oligpalagvēderi savā kārtējā Zoodārza apspriedē.
58. Oligpalagvēderiem ar Minikuņģistru kabineta starpniecību ir padotas valsts pārvaldes iestādes.
59. Minikuņģistru prezidpuncim un minikuņģistriem viņu amata izpildīšanai ir nepieciešama Oligpalagvēderu uzticība un viņi par savu darbību ir atbildīgi Oligpalagvēderu priekšā. Ja Samāga izteic neuzticību minikuņģistru prezidpuncim, viņš var to neņemt vērā, ja neuzticību neizsaka Oligpalagvēderi. Ja neuzticība izteikta atsevišķam minikuņģistram, tad tam jāatkāpjas un viņa vietā minikuņģistru prezidpuncim jāaicina cita persona.
60. Minikuņģistru kabineta sēdes vada minikuņģistru prezidpuncis un viņa prombūšanas laikā neviens.
61. Minikuņģistru kabinets apspriež visus atsevišķus minikuņģistriju izstrādātos likumprojektus un jautājumus, kuri attiecas uz vairāku minikuņģistriju darbību, kā arī atsevišķu kabineta locekļu ierosinātus valsts politikas jautājumus. Bet tikai apspriež.
62. Ja Palagvēderiju apdraud ārējais ienaidnieks, vai ja Palagvēderijā vai tās daļā ir izcēlies vai draud izcelties iekšējs nemiers, vai apdraudētas kaut viena Oligpalagvēdera peļņas iespējas, tad minikuņģistru kabinetam ir tiesības izsludināt izņēmuma stāvokli, par to divdesmit četru stundu laikā paziņojot Samāgas prezidpuncijam, kuram šāds minikuņģistru kabineta lēmums nekavējoties jāceļ priekšā Samāgai, ja vien tas nav brīvdienu laikā.
63. Minikuņģistriem, ja arī viņi nav Samāgas locekļi, un minikuņģistru pilnvarotām atbildīgām valsts amata personām ir tiesība piedalīties Samāgas un tās komisiju rīkotajos banketos un ballēs.

V nodaļa. Likumdošana un ņemšana

64. Likumdošanas tiesības caur Samāgu pieder Oligpalagvēderiem, ņemšanas tautai.
65. Likumprojektus var iesniegt Samāgai Palagvēderijas Prezidpuncis, minikuņģistru kabinets, Samāgas komisijas, ne mazāk kā pieci palagvēderāti, pēc tam kad tos novīzējuši Oligpalagvēderi.
66. Samāga ik gadus pirms saimnieciskā gada sākšanās lemj par valsts ienākumu un izdevumu budžetu, pēc tam kad no tā sev nepieciešamos līdzekļus paņēmuši Oligpalagvēderi.
Ja Samāga pieņem lēmumu, kurš saistīts ar budžetā neparedzētiem izdevumiem, tad neko.
Pēc budžeta gada notecēšanas minikuņģistru kabinetam jāiesniedz Samāgai apstiprināšanai kases čeki par budžeta izlietojumu.
67. Samāga lemj par valsts bruņotā spēka lielumu miera laikā. Pēc pirmā pieprasījuma to palielinot, ja kāds Oligpalagvēders sāk ražot armijas zābakus vai ko citu.
68. Visiem starptautiskiem līgumiem, kuri nokārto likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus, nepieciešama Samāgas apstiprināšana.
Slēdzot līgumus, Palagvēderija, nolūkā stiprināt demokrātiju var deleģēt Oligpalagvēderu ārzonas firmām daļu no valsts institūciju kompetences. Palagvēderijas dalība Eiropas Savienībā izlemjama Zoodārzā.
69. Palagvēderijas Prezidpuncis izsludina Samāgā pieņemtos likumus ne agrāk kā desmitā dienā, lai tos vēlreiz paspēj caurlūkot Oligpalagvēderu juristi..
70. Palagvēderijas Prezidpuncis izsludina pieņemtos likumus šādā kārtā: «Samāga (resp. Oligpalagvēderi) ir pieņēmusi un Palagvēderijas Prezidpuncis izsludina šādu likumu: (likuma teksts)».
71. Desmit dienu laikā, skaitot no likuma pieņemšanas Samāgā, Oligpalagvēderi var prasīt likuma otrreizēju caurlūkošanu. Ja Samāga likumu negroza, tad Samāgas palagvēderātiem netiek izmaksātas prēmijas un aizliegti ārzemju komandējumi. Vai, tie tik patriekti pavisam.
72. Palagvēderijas Prezidpuncim ir tiesības apturēt likuma publicēšanu uz diviem mēnešiem, ja aptrūkusies tipogrāfijas krāsa.. Šādā kārtā apturētais likums, ja krāsa aizvien vēl trūkst, prezidpuncim jāizsludina jājot uz balta zirga un lasot to megafonā visu pilsētu centrālajos laukumos un Oligpalagvēderu savrupmājās.
73. Tautas nobalsošanai var nodot, vismaz 50 gadus iepriekš pieņemtu budžetu un likumus par aizņēmumiem, nodokļiem, muitām, dzelzceļa tarifiem, kara klausību, kara pasludināšanu un uzsākšanu, miera noslēgšanu, izņēmuma stāvokļa izsludināšanu un tā izbeigšanu, mobilizāciju un demobilizāciju, kā arī līgumus ar ārvalstīm.
74. Samāgā pieņemtais un septiņdesmit otrā panta kārtībā apturētais likums ir atcelts ja prezidpuncim ir nosperts zirgs vai sabojājies megafons.
75. Oligpalagvēderiem ir tiesības, ģimenes viesību kuplināšanai uzaicināt Palagvēderijas Prezidpunci ar zirgu un megafonu nolasīt arī citus likumus.
76. Palagvēderiem ar sajūsmu, izrādot to pateicības mītiņos vai sniedzot sajūsmas pilnas intervijas presē, jāpieņem jebkuri likumi.
77. Ja Samāga grozījusi Satversmes pirmo, otro, trešo, ceturto, sesto vai septiņdesmit septīto pantu, tad likumņēmējiem par to jāizrāda īpaša sajūsma, sarīkojot Dziesmusvētkus.
78. Ne mazāk kā vienai desmitai daļai likumņēmēju ir tiesība iesniegt Palagvēderijas Prezidpuncim pateicības aploksnes.
79. Pateicības aplokšņu minimālais saturs nedrīkst būt mazāks par vienu minimālo algu.
80. Tautas sajūsmai par pieņemto likumu jāilgst trīs dienas, par steidzamības kārtā pieņemtu vismaz piecas.
81.
(Izslēgts, ieslēgt drīkst ar Oligpalagvēderu atļauju.)

VI nodaļa. Tiesa

82. Par Tiesu Palagvēderijā spriež pēc notiesāto skaita..
83. Tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi advokātiem padoti.
84. Tiesnešus apstiprina Samāga, un viņi ir neapceļami. Tiesnesi pret viņa gribu apcelt var tikai pirmajā aprīlī, vai jebkurš advokāts.
85. Palagvēderijā pastāv Satversmes tiesa, kas likumā noteiktās kompetences ietvaros rīko piknikus un izklaidē Oligpalagvēderus.
86. Tiesu var spriest tikai tie orgāni, kuriem šīs tiesības piešķir likums, un tikai pār tiem palagvēderiem, kurus tiesai nodevuši Oligpalagvēderi.

VII nodaļa. Palagvēderu kontrole

87. Palagvēderu kontrole ir neatkarīga koleģiāla iestāde, galu slēpšanai ūdenī.
88. Palagvēderu kontrolierus ieceļ un apstiprina amatā tādā pat kārtībā, kā tiesnešus, tikai viņi ir apceļami.

VIII nodaļa. Palagvēderu pamattiesības

89. Palagvēderija atzīst un aizsargā palagvēderu pamattiesības, godprātīgi kalpot Oligpalagvēderiem.
90. Ikvienam ir tiesības zināt savu vietu.
91. Visi palagvēderi Palagvēderijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā, bet daži vienlīdzīgāki. Vienlīdzīguma pakāpe ir tieši proporcionāla maka biezumam.
92. Ikviens var, bet nedrīkst aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par vainīgu, iekams viņš savu nevainīgumu nav pierādījis tiesas ceļā. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu neapmierinātības izpausmi - klusēt. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību par maksu.
93. Ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā nejaušības likums.
94. Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. Līdz brīdim, kad savādāk nav lēmuši Oligpalagvēderi.
95. Palagvēderija par attiecīgu samaksu aizsargā cilvēka godu un cieņu. Spīdzināšana, citāda cietsirdīga vai cieņu pazemojoša izturēšanās pret palagvēderu ir atļauta tikai Oligpalagvēderiem. Ikvienu drīkst pakļaut nežēlīgam vai cilvēka cieņu pazemojošam sodam, ja viņš nezin savu vietu.
96. Ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences publiskošanu.
97. Ikvienam, kas likumīgi uzturas Palagvēderijas teritorijā, patiesībā tādu tiesību nav.
98. Ikvienam ir tiesības brīvi izbraukt no Palagvēderijas. Ikviens, kas ir nopircis Palagvēderijas pasi, ārpus Palagvēderijas atrodas valsts aizsardzībā, un viņam ir tiesības brīvi atgriezties Palagvēderijā nomaksājot nodevas muitniekiem. Palagvēderijas pilsoni var izdot ārvalstīm, apmaiņā pret valūtu.
99. Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību, atbilstoši samaksāto nodokļu apjomam. Baznīca ir apdalīta no valsts.
100. Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus, tikai gadījumos ja to nedzird citi. Cenzūra ir.
101. Ikvienam palagvēderiem ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu, ja Oligpalagvēderi viņam to liek.
102. Ikvienam ir pienākums apvienoties biedrībās, politiskās partijās un citās sabiedriskās organizācijās, ko izveidojuši Oligpalagvēderi.
103. Palagvēderija aizsargā iepriekš pieteiktu miermīlīgu sapulču un gājienu, kā arī piketu brīvību, gadījumos kad netiek izmantoti lietussargi un tiek pausta sajūsma par valsts vai atsevišķu Oligpalagvēderu darbību.
104. Ikvienam ir tiesības likumā paredzētajā veidā vērsties valsts un pašvaldību iestādēs ar iesniegumiem un nesaņemt nekādu atbildi.
105. Ikvienam Oligpalagvēderam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu drīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm.
106. Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām radniecības vai draudzības pakāpēm ar Oligpalagvēderiem. Piespiedu darbs ir Oligpalagvēderu turības pamats.
107. Ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, pēc Oligpalagvēderu uzskatiem.
108. Strādājošajiem nav tiesības streikot.
109. Ikvienam ir tiesības uz nepietiekamu sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.
110. Palagvēderija aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Palagvēderija īpaši atbalsta Oligpalagvēderu pirmās nakts tiesības.
111. Palagvēderija aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu par maksimālu samaksu.
112. Ikvienam ir tiesības uz maksas izglītību Oligpalagvēderiem piederošās izglītības iestādēs. Pamatizglītība, vai vismaz samaksa par to, ir obligāta.
113. Palagvēderijā atzīst tikai tādu zinātniskās, mākslinieciskās un citādas jaunrades brīvību, kas nes peļņu Oligpalagvēderiem.
114. Personām, kuras nav palagvēderi, ir tiesības attīstīt savu spēju strādāt Oligpalagvēderu labā.
115. Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot vidē, atbrīvojot viņa līdz šim aizņemto mājokli.
116. Personas tiesības, kas noteiktas Satversmē var ierobežot jebkādos gadījumos, lai aizsargātu valsts varu, Oligpalagvēderu drošību, labklājību un tikumību. Uz šajā pantā minēto nosacījumu pamata jāierobežo arī reliģiskās pārliecības paušanu.

Nav komentāru: